2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Study of Learning Culture in Private Schools in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Test Engineering and Management 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mattingley Publishing Co., Inc. 
     ISBN/ISSN 0193-4120 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 81 
     เดือน November-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 2588- 2592 
     บทคัดย่อ This study explores learning culture in private schools in Thailand. Through the descriptive research methodology divided into 2 steps ; (1) Study of learning culture primary factors by synthesizing 17 documents about learning culture . (2) Confirmation of the primary factors of learning culture with the 7 experts in educational administration and measurement and evaluation. The research discovers that learning culture in private schools in Thailand consisted of 7 primary factors ; 1) continuous learning with the highest frequency, then 2) learning strategy 3) team learning 4) learning climate, 5) shared vision, 6) learning communication, and 7) learning network in consequence frequency. 
     คำสำคัญ learning culture, private school 
ผู้เขียน
607050037-1 น.ส. สุพรรณี แซ่เจี่ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0