2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607070004-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หญิงภิญญาภัชญ์ กิตติรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YINGPINYAPAT KITTIRAT
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Cancer-associated fibroblasts contribute to chemotherapeutic response in cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งที่ 1973/2560 ลว 10 พย 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 382/2562 ลว 12 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 18 เมษายน 2562 ธีพืระรื 20%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 6 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิษณา นามวาท คำสั่งที่ 1305/2560 ลว 7 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 1305/2560 ลว 7 สิงหาคม 2560