2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070012-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กำทร ดานา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KAMTHORN DANA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโปรแกรมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด:บริบทชุมชนชนบท 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Self-care Ability Program Development of Type 2 Diabetes Patients toward Glycemic Control: Rural Community Context 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 453/2561 ลว 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มีนาคม 2564 คำสั่งที่ 532/2564 ลว 20 เมษายน 2564
F แจ้งผลสอบ 12 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบGood
F รับรองการแก้ไข 7 มิถุนายน 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม ()
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 56/2561 ลว 9 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อาคม บุญเลิศ คำสั่งที่ 430/2562 ลว 19 มีนาคม 2562