2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080013-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติศักดิ์ คงพูน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTISAK KHONGPHUN
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การบูรณาการการรู้ดิจิทัลในกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาชีพครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) INTEGRATION OF DIGITAL LITERACY IN THE LEARNING AND TEACHING PROCESSES COURSES PRE-SERVICE TEACHERS 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 25/2562,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 128/2565 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มิถุนายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน รับสัญลักษณ์ "S"
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 25/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 128/2565