2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อานันท์นิตย์ มโนรมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARNUNNIT MANOROM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การออกเนื้อหาการสอนบนฐานแนวคิดด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ด้านท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A Material Design of an OBE-based ESP Course on English for Tourism at Nakhon Phanom University 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 21/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2561 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 30 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 21/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-