2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607210007-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประภาพร กิจดำรงธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAPAPORN KITDAMRONGTAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 122/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 พฤษภาคม 2562 สอบครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี(ฉบับที่ 91/2561) ลว 15 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2562 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี(ฉบับที่ 18/2562) ลว 31 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 32/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 32/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562