2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607210010-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนาวิน สุวรรณะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANAVIN SUWANNA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตามคำกสั่งคณะฯ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 มิถุนายน 2562 ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 5/2562 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2562 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 27/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 152/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-