2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12991   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Donruetai Kovathanakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารธุรกิจ  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607210010-1  นาย อนาวิน สุวรรณะ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 152/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  
597210008-7  น.ส. อชิรญา พรมลัง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 276/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
625210025-6  น.ส. อภิปรัชญา นนทะนี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625210061-2  นาง ศุภณัฐ สุภัทโรบล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
635210004-5  นาย วัชรพัฒน์ คำศรี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 56/2564 ลว. 10 มีนาคม 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Framework of Hub Network Design Model Development for Logistics MICE Travellers, Upper East-West Economic Corridor (Upper-EWEC) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม HONG KONG 2016: 2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 18 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม HONG KONG 2016 Organising Committee, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University 
สถานที่จัดประชุม School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University  จังหวัด/รัฐ Hung Hom, Hong Kong 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 598-613  Proceeding Paper Editors/edition/publisher HONG KONG 2016 Organising Committee, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวผ้าพื้นถิ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤษภาคม 2559 ถึง 13 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัด/รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 821-828  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper