2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607220029-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SONGWOOT KAEWVISIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อาคารเก่ารูปแบบจีน และการปรับปรนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Old buiding Chinese style and adjustment cultural to creation of painting work 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มกราคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 ตุลาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 28 ตุลาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม คำสั่งคณะฯที่ 197/2561 ลว.20 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯที่ 197/2561 ลว.20 สค.2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chinese Clay Building in Ubon Ratchathani Province 
ชื่อวารสาร Journai of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร medwell journals 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 September 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประตู”ถั่ง”การค้ามั่นคง กำไรมั่งคั่ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่5 ศิลปะสร้างโลก 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 162  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper