2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607220033-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ภาคินี เปล่งดีสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PAKINEE PLENGDISAKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบกราฟิกสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้จากรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Graphic design for children with learning disabilities based on the Isaan mural painting 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 กันยายน 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. Souneth Phothisane คำสั่งคณะฯที่ 195/2561 ลว.20 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ GRAPHIC DESIGN FOR CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES BASED ON THE ISAAN MURAL PAINTING 
ชื่อวารสาร Academic Journal of Interdisciplinary Studies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sapienza University of Rome, Italy 
ISBN/ISSN Richtmann Publishing  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 February 2021 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ