2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615020094-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยวิชิต แก้วกลม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIVICHIT KAEWKLOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบการแยกภาพตัวอักษรสำหรับการรู้จำอักษรธรรมอีสานลายมือเขียนบนเอกสารใบลาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CHARACTER SEGMENTATION FOR RECOGNITION OF ISARN DHAMMA HANDWRITTEN CHARACTER ON PALM LEAF DOCUMENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 171/2563 ลว 10 มี.ค. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 604/2562 ลว 8 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-