2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วสุธร บัวคอม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WASUTHORN BUAKOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมินรากและการตอบสนองของรากอ้อยที่ปลูกในสภาพจำลองความแห้งแล้งโดยใช้ระบบไฮโดรโพนิกส์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SUITABLE TIMING FOR EVELUATING ROOT AND THE RESPONSES OF ROOT IN SUGARCANE GROWN UNDER MIMIC DROUGHT STRESS USING HYDROPONICS SYSTEM. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 185/2562 ลว 23/4/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง คำสั่งที่ 449/2561 ลว 17/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 449/2561 ลว 17/8/2561