2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030012-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิรพร ทรัพย์วิบูลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRAPHON SUBWIBOOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนเพื่อการเกษตรของเกษตรกร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The factors affecting the adoption of smartphone application for agriculture by farmers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 420/2562 ลว 11/9/2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปริชาติ แสงคำเฉลียง คำสั่งที่ 025/2562 ลว 14/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-