2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030022-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุรีพร สุคติภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUREEPORN SUKHATIPHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงวันแตง (Teugodacus cucurbitae)(Coquillrtt) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE USE OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES AGAINST THE CUCUMBER FRUIT FLY (Teugodacus cucurbitae)(Coquillrtt) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 116/2562 ลว 21/2/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ คำสั่งที่ 458/2561 ลว 21/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-