2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615030033-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริยาภัทร ชนะภัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARIYAPAT CHANAPHAI
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อพันธุกรรมอ้อยโดยใช้ลักษณะทางการเกษตรร่วมกับลักษณะทางสรีรวิทยา ภายใต้สภาพการปลูกโดยอาศัยน้ำฝน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Evaluation of genetic diversity in sugarcane germplasm based on agronomic and physiological traits under rainfed conditions 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ตุลาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 476/2561 ลว 23/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ณกรณ์ จงรั้งกลาง คำสั่งที่ 476/2561 ลว 23/8/2561