2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030040-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เฉลิมกิตต์ ภูลวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHALERMKITT PHULAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 67/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านหัวบึง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PEOPLES PARTICIPATION IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT AND UTILIZATION CASE STUDY : BAN HAUBUENG COMMUNITY FOREST,NAMPONG DISTRICT,KHON KAEN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 285/2562 ลว 28/6/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 สิงหาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล คำสั่งที่ 013/2562 ลว 14/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 013/2562 ลว 14/1/2562