2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030045-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิรมล หารินไสล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NIRAMOL HARINSALAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนากระบวนการย้อมครามในเส้นไหมของกลุ่มทอผ้าไหม บ้านกลาง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF INDIGO DYED SILK THREAD OF BAN KLANG SILK WEAVING GROUP, KHOK SI SUPHAN DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ 017/2562 ลว 14/1/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 409/2562 ลว 28/8/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 ตุลาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 484/2562 ลว 16/10/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 484/2562 ลว 16/10/2562