2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615030051-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุลักษณ์ ชัยภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANULAK CHAIYAPHUM
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 158/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อขนาดเมล็ดโตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Evaluation of Waxy Corn Breeding lines for Large Kernel Size and Downy Mildew Resistance 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤศจิกายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤศจิกายน 2564 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 มกราคม 2565
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 13 มกราคม 2565
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2565
F รับรองการแก้ไข 23 กุมภาพันธ์ 2565
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. คุณเดช สุริหาร คำสั่งที่ 076/2562 ลว 25/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ชเนรินทร์ ฟ้าแลบ เสนอ 27/4/2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improvement of large-seeded waxy corn (Zea mays L. var. ‘Ceratina Kulesh’) populations for food and industrial purposes 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
ISBN/ISSN pISSN 1029-7073; eISSN 2224-8978  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2021 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ Volume 54 
เดือน March  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 99-112  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ