2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040014-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุภนิดา จิตจักร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPHANIDA JITJAKR
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เมตะฮิวริสติกส์สำหรับการจัดสรรพื้นที่การเพาะปลูกพืชผักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) METAHEURISTIC FOR CROPLAND ALLOCATION TO IMPROVE VEGETABLE PRODUCTION PERFORMANCE OF SMALLHOLDER FARMERS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 248/2563 ลว.17 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 148/2563 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 148/2563 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2563