2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31102   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Thitipong Jamrus 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635040058-8  นาย บุญฤทธิ์ บรมฤทธิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 874/2563 ลว.28 ธันวาคม 2563  
635040057-0  น.ส. นลินี เวียงคำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 873/2563 ลว.28 ธันวาคม 2563  
627040015-9  นาย เกริก วงศ์ลือชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 1006/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562  
625040050-3  น.ส. สุวนันท์ เอื้อศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 1008/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562  
615040102-9  น.ส. ศิริพิมล ศิลปชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 1009/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040048-0  น.ส. ณัฐนิชา อิ่มน้ำขาว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 200/2563 ลว. 4 มีนาคม 2563  
617040038-6  นาง พรรัตน์ ธำรงวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 972/2562 ลว.9 ธันวาคม 2562  
615040011-2  นาย นฤนาท ทิพย์นาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 220/2563 ลว.6 มีนาคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Heuristics in Land use Optimization and Determination of Agricultural Product Warehouse 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 September 2021 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรพื้นที่การเพาะปลูกพืชผักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตของกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (A Mathematical Model for The Cropland Allocation to Improve Vegetable Production Performance of Smallholder Farmers in Thailand)  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ธันวาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยใช้รถตัด เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความเหมาะสมของแปลงและประเภทของรถตัดอ้อย (Mechanical Harvester Route Planning of Sugarcane Harvesting with Field Conditions and Types of Mechanical Harvester) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ธันวาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Flexible Flow Shop Scheduling with Tooling limitations in Sugarcane Cultivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม the 19th Asia Pacific Industrial and Engineering Management Systems Conference (APIEMS2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 ธันวาคม 2561 ถึง 9 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The University of Hong Kong 
สถานที่จัดประชุม The University of Hong Kong  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper