2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040032-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุฑิฌา อินทนนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTICHA INTANON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสำคัญของประตูที่มีผลต่อการวางตำแหน่งสินค้าที่มีจำนวนหลายชั้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Locating of materials on multi-floors affected by warehouse docking 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 331/2563 ลว.17 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 894/2562 ลว. 29 ต.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 894/2562 ลว. 29 ต.ค.62