2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34184   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Arthit Apichottanakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040056-3  นาย ศักดิ์นรินทร์ ทิบำหลาบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 566/2564 ลว.13 สิงหาคม 2564  
635040133-0  นาย อธิปัตย์ สุวรรณรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 488/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
635040132-2  นาย นนทพัทธ์ ศุกลกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 485/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
635040055-4  นาย กิตติภูมิ พิมพ์สุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 486/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
627040038-7  ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนิสรา บุตรสิงขรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 546/2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563  
625040011-3  น.ส. สิรัญญา ปรัชญาถาวรกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 226/2563 ลว. 9 มีนาคม 2563  
615040032-4  น.ส. สุฑิฌา อินทนนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 894/2562 ลว. 29 ต.ค.62  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Locating Facility with Multi-period and Dynamic Demand: A Case Study of Chemical Fertilizer Store in Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 ธันวาคม 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEM 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 899-903  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดคลังกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 26 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี  
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1296-1300  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper