2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34184   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Arthit Apichottanakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
675040077-8  น.ส. พัชรา วิคารมย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ แผน 1 แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 416/2567 ลว.12 กรกฎาคม 2567  
635040055-4  นาย กิตติภูมิ พิมพ์สุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 486/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
627040038-7  ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนิสรา บุตรสิงขรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 546/2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังที่อาศัยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับพยากรณ์ความต้องการในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กไวร์เมช 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ (FEAT Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 เมษายน 2567 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การระบุตำแหน่งการวางสินค้าและความสำคัญของตำแหน่งประตูที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บแบบหลายระดับ (The storage location identification and the importance of door usage on I/O products for multi-level warehouse) 
ชื่อวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
ISBN/ISSN 2408-0985  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 เมษายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Locating Facility with Multi-period and Dynamic Demand: A Case Study of Chemical Fertilizer Store in Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 ธันวาคม 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEM 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 899-903  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดคลังกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 26 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี  
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1296-1300  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper