2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040051-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุพงษ์ ติตะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUPONG TITA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ NB-IOT สำหรับรับข้อมูล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ELECTRONIC WASTE SEGREGATION SYSTEM USES NB-IoT FOR DATA TRANSMISSION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 216/2562 ลว. 19 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ คำสั่งคณะฯที่ 792/2561 ลว. 10 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-