2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 11253   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wanida Kanarkard 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Artificial Intelligence, Intelligent System, Data mining, High Performance Computing     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040022-2  นาย ภัทรกิติ ไชยสิงห์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 786/2562 ลว. 16 กันยายน 2562  
637040026-5  นาย สุรกิจ อภิรักษากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 812/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
617040026-3  นาย พงศ์เลิศ สังกะเพศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 787/2561 ลว. 10 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647080016-5  นาย ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯที่ 256/2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635740230-3  นาง จรูญลักษณ์ นารี  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 17/2565 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Enhanced Classification Accuracy for Cardiotocogram Data with Ensemble Feature Selection and Classifier Ensemble 
ชื่อวารสาร Journal of Computer and Communications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing Inc. 
ISBN/ISSN 2327-5227  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 March 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 20-35  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระบบจัดการสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยตามกระบวนการเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์โดยใช้เทคนิคเว็บอัจฉริยะ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ตุลาคม 2553 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มกราคม 2554 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Knowledge Organization of Integrated Water Resources Management: A Case of Chi River Basin, Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Information and Organizational Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 November 2013 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 103-116  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ชุดข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อการจัดการภัยแล้งของลุ่มน้ำชี 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงเรียนนายร้อนพระจุลจอมเกล้า 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2556 
ปีที่ 11  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 59-73  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองหัวข้อด้วยสภาพแวดล้อมแบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 2697-4142  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤศจิกายน 2562 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจำแนกข้อมูลสูญหายด้วย soft k-nearest neighbour 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 
ชื่อการประชุม การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (The National Graduate Research Conference) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2552  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลไลเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นแบบคณะกรรมการเพื่อการจำแนกข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มกราคม 2554 ถึง 28 มกราคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2554  Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 66  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพื่อการวางแผนเฝ้าระวังและป้องกันโรคในจังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มกราคม 2550 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่9  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มกราคม 2550 ถึง 19 มกราคม 2550  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology-based Semantic Search System for Drought Management 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The International Symposium on Natural Language Processing 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2556 ถึง 30 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT, Thammasat U., Thailand) National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, Thailand) Rangsit University (RSU, Thailand) Prince of Songkla University (PSU, Thailand) 
สถานที่จัดประชุม Merlin Beach Resort  จังหวัด/รัฐ Phuket 
Proceeding Paper Volume October 2013  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 163-170  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparative study of clustering data mining tools for Localization Data for Person Activity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2554 
ชื่อการประชุม The1st Nakhon Phanom University ,2011 Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 กันยายน 2554 ถึง 2 กันยายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nakhon Phanom University 
สถานที่จัดประชุม Nakhon Phanom University  จังหวัด/รัฐ Nakhon Phanom 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 556-561  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาผังความสัมพันธ์ของวิจัยจากผลงานเผยแพร่วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อความ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 : 50 ปี มข. กับการอุทิศเพื่อสังคม 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 330-335  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาระบบการปกปิดตัวตนสำหรับข้อมูลสุขภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue 15 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 336-341  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract