2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040095-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รงคเทพ สุวรรณแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RONGKATEP SUWANNASAENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์และการคาดการณ์อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANALYSIS AND PREDICTION OF ROAD ACCIDENT FATALITIES RATES IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯที่ 835/2562 ลว.9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง คำสั่งคณะฯ ที่ 43/2562 ลว. 9 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-