2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3058   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Pongrid Klungboonkrong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิศวกรรมขนส่ง     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040078-3  น.ส. ศศิกร คัมภีระ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 62/2565 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2565  
645040017-3  นาย สิษฐ์ชกรณ์ ซึ้งสัมปทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 66/2565 ลว.24 กุมภาพันธ์ 2565  
627040003-6  นาย วิรุฬห์ ยศมีบุญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 720/2562 ลว.22 กรกฎาคม 2562  
627040002-8  นาย วรัญวิชช์ อุทธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 721/2562 ลว.22 กรกฎาคม 2562  
627040001-0  นาย ณัฐพจน์ ฝ่ายบุญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 719/2562 ลว.22 กรกฎาคม 2562  
625040115-1  นาย กวิน ตรีกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 529/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617040009-3  นาย จักรพงษ์ แสงเพชร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 726/2562 ลว. 22 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การคัดเลือกประเภทระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับพื้นที่ผังเมืองรวมขอนแก่น โดยบูรณาการวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Scoring Method (FSM) และ Simple Additive Weight (SAW)  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มีนาคม 2565 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทอย่างยั่งยืนด้วยวิธี Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Method (FMADM) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรหลายปัจจัยเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2672-9636(Online) [Formerly ISSN 1906-201X] (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อคาดการณ์และประเมินอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN ISSN : 2774-1281  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 เมษายน 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างคู่แฝดดิจิทัลจากการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากโดรนเพื่อการตรวจสอบอุบัติเหตุทางจราจร 
ชื่อวารสาร วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ISBN/ISSN ISSN 2672-9369(ONLINE)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 สิงหาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 118-126  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ