2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040104-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏฐณิชา ตามควร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTANICHA TAMKUAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 95/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มสมรรถนะการเชื่อมโยงขึ้นสำหรับการสื่อสารแบบเครื่องกับเครื่องในแอลทีอี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INCREASE PERFORMANCE OF UPLINK FOR M2M COMMUNICATION IN LTE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 เมษายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 264/2563 ลว.23 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 168/2562 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-