2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050016-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชยางกูร จันทะวัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAYANGKUL CHANTHAWAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANALYSIS OF STUDENTS MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS IN PROBLEM SOLVING CLASSROOM 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ภาคปกติ โทรศัพท์ 0973191190, 0918651943 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 228/2563 ลว. 16 มิ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 กรกฎาคม 2563 Turnitin 10%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 010/2564 ลว. 4 มกราคม 2564
F แจ้งผลสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2564 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 พฤษภาคม 2564 รอ ตรวจจบ และ เสนอ 12ก.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 พฤษภาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง คำสั่ง ศศ.บศ.290/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2564 
ชื่อการประชุม นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษาครู และผู้เรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สถานที่จัดประชุม หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 50-65  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อาจารย์ ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper