2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษาครู และผู้เรียน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     สถานที่จัดประชุม หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2564 
     ถึง 18 มิถุนายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2564 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 50-65 
     Editors/edition/publisher อาจารย์ ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 1/2563 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ NCTM (2000) ผลการวิจัยพบว่า 1) การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นักเรียนมีการแสดงวิธีคิด เหตุผลใน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการพูด ใช้การเขียนอธิบายถึงวิธีการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และอภิปรายถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน การดำเนินการต่าง ๆ เป็นรูปธรรม 2) การทำความเข้าใจ แปลความหมาย และประเมินหรือตอบกลับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถทำความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์และตอบกลับแนวคิดของเพื่อนในชั้นเรียนด้วย การใช้วิธีการพูด การเขียนที่มีการอธิบายถึงวิธีการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และอภิปรายถึง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นการแปลความหมายให้สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 3) การใช้คำศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ นักเรียนมีการแสดงวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในลักษณะของการใช้คำศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยการพูด ใช้การเขียนที่มีการอธิบายถึงวิธีการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และอภิปรายถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
ผู้เขียน
615050016-6 นาย ชยางกูร จันทะวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0