2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050034-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภาริณี ศรีไว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARINEE SRIWAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-6 ปี โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE PROMOTION OF FINE MOTOR SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN AGED 3-6 YEARS BY USING CREATIVE ART ACTIVITIES 
รายละเอียด EI ป.โท 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.675/2562 ลว. 9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 9%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-