2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050085-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภวนันท์ นุ่นกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAWANAN NUNKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ เทคนิคการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE COMPARISON OF PROBLEM SOLVING THINKING ABILITIES AND LEARNING ACHIEVEMENT OF DEMONSTRATION SCHOOL OF KHON KAEN UNIVERSITY PRIMARY LEVEL (SUKSASART) FOR GRADE 3 STUDENTS USING SSCS WITH VISUAL THINKING 
รายละเอียด C&I สังคมศึกษา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 614/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 ตุลาคม 2562 30% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 493/2563 ลว.15 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ เทคนิคการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม 11th National and International Conference on Humanities and Social Science  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Political Science Association of Kasetsart University  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-84  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper