2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050112-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRIWUT TEDPRASIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนา Kyozai Kenkyu เรื่อง น้ำหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Kyozai Kenkyu about Weight in Grade 3 
รายละเอียด โท คณิต แบบ 1 ไม่เอาใบประกอบ โทรศัพท์ 0836673815 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มีนาคม 2563 คำสั่ง ศศ.ฐศ. 039/2563 ลว. 24 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2563 21% ภาคปลาย 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 313/2564 ลว.9 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 30 มิถุนายน 2564 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-