2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050125-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รสิกกานต์ รัตตศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RASIGGARN RATTASIRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 137/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING PROBLEM SITUATIONS TO ENHANCE STUDENTS’ PROBLEM SOLVING BY THEMSELVES 
รายละเอียด ป.โท คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 732/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2562 25% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 231/2562 ลว. 1 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-