2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050137-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุทธิกาณฑ์ ปัญญา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTTIKAN PANYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANALYSIS OF DIVISION IN MATHEMATICS TEXTBOOKS EMPHASIZES ON PROBLEM SOLVING 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (ปกติ) มีพื้นฐาน 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มีนาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 038/2563 ลว. 24 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 4 เมษายน 2563 23% ยื่นภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ คำสั่ง ศศ.บศ.392/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี