2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050144-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณิชานันทน์ สอนเต็ม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NICHANAN SONTEM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้เทคนิครหัสเทียมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Effects of Blended Mobile Learning using Pseudo Code Technique to Enhance Computational Thinking for Business Computer Students 
รายละเอียด ป.โท เทคโน (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.012/2563 ลว. 9 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2563 Turnitin 32%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-