2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050146-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภลินี แก้วกงพาน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PALINEE KAEWKONGPAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 43/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคิดการออกแบบยูนิเวอร์แซล เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT DEVELOPED BASED ON UNIVERSAL DESIGN FOR INSTRUCTION TO DEVELOPMENT INTEGRATED SCIENCE PROCESS SKILLS FOR GREAD 5 STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.835/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2563 Turniitn 50% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร เปลี่ยนจาก ดร.จารุณี เป็น ดร.อิศรา บศ. 472/2563 ลว.8กย63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-