2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050177-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิการ์ เกศคำขวา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKAR KETKAMKHWA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 121/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ S-STEM (Social Studies - STEM) ในรายวิชา ส 22107 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY OF CREATIVE SOLVING PROBLEMS SKILL AND LEARNING ACHIEVEMENT USING SOCIAL STUDIES – STEM ’S LEARNING MANAGEMENT IN SOCIAL STUDIES SUBJECT (SOC 22107) OF GRADE 8 STUDENTS AT BANSAWITTAYASANP SCHOOL KALASIN PROVINCE. 
รายละเอียด C&I การสอนสังคม โทรศัพท์ 0803222526 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 616/2562 ลว. 21 ก.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2562 22% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-