2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050183-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAWAT TRAKUNKHAMMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MATHEMATICAL PROOF OF ELEMENTARY STUDENTS 
รายละเอียด 4+2 คณิตศาสตร์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 727/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 18% / สอบเค้าโครงผ่าน / ภาคต้น 62
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน ยื่นสอบเข้า ตาม ปศ.82/2561 ลว.25กค2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ.301/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-