2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050184-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิวลัย บุลาลม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASIWALAI BULALOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษากระบวนการนามธรรมจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ในชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) An Investigation The Process of Abstraction Form Embodiment to Symbolism World in 11th Grade Classroom Using Open Approach 
รายละเอียด 4+2 คณิตศาสตร์ โทรศัพท์ 0930536545 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มกราคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.019/2563 ลว. 16 ม.ค.2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2563 7% ยื่น ภาคปลาย 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน ยื่นสอบเข้า ตาม ปศ.82/2561 ลว.25กค2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ คำสั่ง ศศ.บศ.291/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-