2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060019-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง มุกดา คงแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. MUKDA KHONGSANG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่สัมพันธ์ของการเกิดคลอดติดไหล่ในผู้คลอด ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Risk factors associated with shoulder dystocia among pregnant women, Khon Kaen Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 11/2562 ลว.8 ม.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-