2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070002-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วันสิริ วีรพงศ์ธงไชย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WANSIRI WIRAPHONGTHONGCHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การติดเชื้อร่วมของพยาธิสตรองจิลอยด์เดส สเตอโคราลิส และ โอพิสเตอร์คิส วิเวอรินี่: ความชุก, ปัจจัยเสี่ยง และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในพื้นที่ระบาดในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini co-infection: prevalence, risk factors and spatial analysis in endemic areas in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มกราคม 2563 คำสั่งที่ 65/2563 ลว 20 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ คำสั่งที่ 1250/2562 ลว 23 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กวินทร์ ถิ่นคำรพ คำสั่งที่ 2002/2562 ลว 12 พฤศจิกายน 2562