2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070008-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรวรรณ แว่นพิมาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORAWAN WAENPHIMAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลกระทบของ NMS-P715 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง MPS1 ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of NMS-P715, an MPS1 inhibitor, on cholangiocarcinoma cell lines 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 384/2563 ลว 10 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ คำสั่งที่ 1085/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คำสั่งที่ 1085/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562