2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 18751   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kanlayanee Sawanyawisuth 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605070004-0  น.ส. สุพรรณิการ์ โสรินทร์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1304/2561 ลว 19 กค 61  
615070008-3  น.ส. อรวรรณ แว่นพิมาย  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1085/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562  
617070022-3  นาย รัฐพงษ์ ภูมิภู  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1047/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562  
625070041-6  Mr. HANDY RIANTANA  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1141/2563 ลว 29 มิถุนายน 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627070027-4  น.ส. เสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1253/2562 ลว 23 กรกฎาคม 2562  
597070007-7  น.ส. ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1296/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ High glucose levels boost the aggressiveness of highly metastatic cholangiocarcinoma cells via O-GlcNAcylation 
ชื่อวารสาร Scientific Reports 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nature Publishing Group 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 January 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 43842  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis 
ชื่อวารสาร Clinica Chimica Acta 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 December 2017 
ปีที่   ฉบับที่ 477 
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 66-71  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that promote progression of cholangiocarcinoma cells via nuclear translocation of NF-kB 
ชื่อวารสาร Scientific Reports 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nature Publishing Group 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 May 2016 
ปีที่ ฉบับที่  
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 27853  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ