2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615100003-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แพรววลี วินทะไชย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PREAWWALEE WINTACHAI
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การตรวจ cell free DNA ในเลือดเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Circulating Cell Free DNA Analysis in Cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 8 เมษายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มกราคม 2564
F แจ้งผลสอบ 19 มกราคม 2564 Excellen
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิญญา จุ๊สกุล คำสั่งที่ 5/2562 ลว.7มค62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อัญชลี เตชะเสน คำสั่งที่ 5/2562 ลว.7มค62
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Diagnostic and Prognostic Value of Circulating Cell‐Free DNA for Cholangiocarcinoma 
ชื่อวารสาร Diagnostics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 May 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 11 
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ