2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615110001-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พฤกษา โชตนะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHRUEKSA CHOTANA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 73/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานจากอาชีพที่แตกต่างกันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HEALTH RISK ASSESSMENT OF TOLUENE EXPOSURE AMONG WORKERS FROM DIFFERENT OCCUPATIONS AT GASOLINE STATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2563
F รับรองการแก้ไข 24 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 186/2562 ลว.24 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 28  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ