2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศรัณรัชต์ ชาญประโคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARANRATCH CHANPRAKHON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วิทยาการระบาดการเสียชีวิตของผู้ป่วโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2561 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EPIDEMIOLOGY OF MORTALITY DUE TO DENGUE DISEASES IN 2014-2018, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing) ค้างค่าปรับ400บาท 29/6/63
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่125/2562 ลว.10 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-