2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศรัณรัชต์ ชาญประโคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARANRATCH CHANPRAKHON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วิทยาการระบาดการเสียชีวิตของผู้ป่วโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2561 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EPIDEMIOLOGY OF MORTALITY DUE TO DENGUE DISEASES IN 2014-2018, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2562
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 12 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่125/2562 ลว.10 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วิทยาการระบาดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 - 2561 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672 9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กรกฎาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ