2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615110087-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAVARIN PANCHAIYAPOOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โภชนวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FOOD PREFERENCE BEHAVIORS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FO WAENGNOI SUKSA SCHOOL, KHON KAEN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing) ส่งคืนตามบว.16 ข้อ 1.3.3
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่167/2562 ลว.08 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. รัฐพล ไกรกลาง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่167/2562 ลว.08 กรกฎาคม 2562