2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615130014-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปภาวี กรรณสูต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAPHAWEE KANNASOOT
    คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อช่องปากต่อการทำงานของช่องปากในผู้สูงอายุไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The effects of oral motor exercises on oral functions in the Thai elderly population 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 12/2562 ลว. 4 มค 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 107/2564 ลว. 2 มิย 2564