2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615130023-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) ร.อ. รังสรรค์ ครรภาฉาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Capt. RUNGSUN KANPACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสามารถในการปิดสีและความคงทนของสีของเรซินคอมโพสิตที่ใช้เทคนิคการอุดแบบเป็นชั้นๆ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Masking ability and colour stability of resin composites restored with layering technique 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี คำสั่งที่ 31/2562 ลว. 31 มค 2562 เปลี่ยนแปลงจาก คำสั่งคณะทันตแพทย์ที่ 17/2562 ลว. 4 มค 2562 (อ จันทร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 11/2564 ลว. 19 มค. 2564