2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615150011-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรัญญา จันทรพรหมรินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARANYA JANTARAPROMMARIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรัง ภายหลังภาวะไตวายเฉียบพลัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Incidence of AKI-CKD transition and factors associated with progression of CKD after AKI 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 220/2562 ลว.12 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-